EBOK

s

ZGŁOSZENIA AWARII

KONTAKT

l

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OZSK „JAR”

UBEZPIECZENIA

Aktualności

Remont wewnętrznej drogi osiedlowej SM „Nad Jarem” przy ul. Ogólna – Legionów.

Remont wewnętrznej drogi osiedlowej SM „Nad Jarem” przy ul. Ogólna – Legionów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w dniu 18.03 bieżącego roku  rozpocznie zadanie: „Remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy ul. Ogólna – Legionów. Zakres prac budowlanych obejmuje:

 • przeniesienie altanki na pojemniki na odpady komunalne we wskazane miejsce na okres prowadzenia robot.
 • zerwanie i usuniecie  istniejących warstw bitumicznych wraz z ich utylizacją.
 • przełożenie istniejących nawierzchni z kostki na istniejących miejscach postojowych.
 • rozebranie krawężników ulicznych na ławach betonowych 717mb i ułożenie nowych krawężników ulicznych 675mb.
 • niezbędne  frezowania istniejącej podbudowy 10% powierzchni.
 • wzmocnienie podłoża geosiatkami i geowłókninami na 30% powierzchni.

Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Ogólna – Legionów obejmuje pow.- 4.550m². Termin wykonania zadania strony ustaliły na dzień 30.09.2024r.

Wykonawcą remontu wewnętrznej drogi osiedlowej przy ul. Ogólna – Legionów jest  firma: Usługi Brukarskie s.c.- Mariusz Stankiewicz & Krzysztof Kuźma  z siedzibą w Elblągu przy ulicy Łomżyńskiej  26.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” Informuje mieszkańców, że od dnia 18.03.2024r. rozpoczynają się w/w zadania. Remont rozpoczyna się na odcinku od elewacji wejściowej budynku przy        ul. Ogólnej 54 i dalej wzdłuż ul. Ogólnej 56 aż do wysokości szczytu budynku przy ul. Legionów 69. Odcinek ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Prosimy mieszkańców o nie parkowanie samochodów od dnia 18.03.2024r. wzdłuż tego odcinka. Parkowanie pojazdów winno się odbywać w innych dostępnych miejscach parkingowych na terenie osiedla.

Prosimy mieszkańców o przestrzeganie oznakowań roboczych firmy wykonującej remont drogi.

Za utrudnienia związane z wykonywanymi pracami przepraszamy. O kolejnych etapach remontów i utrudnień z tym związanych będziemy informować na bieżąco.

Bezpośredni kontakt do działu wykonującego prace remontowo-budowlane – Dział Techniczny „SM Nad Jarem” telefon; 798 811 706.

Dodatek mieszkaniowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych osoby o niskich dochodach mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysluguje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającyin w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielorn samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszqcym wydatki związane z jego zajinowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zainienny albo najem socjalny lokalu.

Informuiemy, że kryterium dochodowe uleglo zwiększeniu. W związku z powyższym od dnia 9 lutego 2024 kryterium

dochodowe do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • 2.826,19 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 • 2.146,64 zł dla osoby zamieszkującej w gospodarstwie wieloosobowym.

Kryterium metrażowe

 • 45.5 m2 dla jednej osoby,
  • 52 m2 dla gospodarstwa dwuosobowego,
  • 58.5 m2 dla gospodarstwa trzyosobowego,
  • 71.5 m2 dla gospodarstwa czteroosobowego,
  • 84.5 m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego,
  • 91 m2 dla gospodarstwa sześcioosobowego.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5m2.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up