EBOK

s

ZGŁOSZENIA AWARII

KONTAKT

l

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OZSK „JAR”

UBEZPIECZENIA

Aktualności

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” zatrudni osoby na umowę zlecenie do odczytów wodomierzy w zasobach mieszkaniowych w terminie od 19 do 23 grudnia br.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Działu Energetycznego do dnia 23.11.2022 r.

Walne Zgromadzenie 27-28.VI.2022r.

Z A W I A D O M I E N I E

O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD JAREM” w Elblągu

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujące ograniczenia w tym okresie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w trosce o wspólne bezpieczeństwo zarządził podjęcie wyłącznie niezbędnych do funkcjonowania Spółdzielni uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie przepisu art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze w związku z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (…) oraz art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Głosowanie wyłącznie nad prezentowanymi uchwałami odbędzie się na kartach do głosowania i przeprowadzone zostanie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu ul. Korczaka 29 w dniach 27-28 czerwca 2022 r.
w godzinach od 9,00 do 17,00.

Informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek Spółdzielni może czynnie brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 1 członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (wzór pełnomocnictwa do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Spółdzielni).

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem dotyczą:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021;
 2. rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2021 roku;
 3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 rok;
 4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok;
 5. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za okres od 1.01.2021 r. do 29.07.2021 r.;
 6. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 9.08.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 7. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa za rok 2021;
 8. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021;
 9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Zgodnie z § 32 ust. 2 Statutu Spółdzielni – Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi za 2021 rok (w tym ze sprawozdaniami: Zarządu, Rady Nadzorczej, protokołami z: Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 22-24.11.2021 r., badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r., projektami uchwał), które będą:

 • wyłożone do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 19 od dnia 06.06.2022 r. w godzinach pracy Spółdzielni tj. w poniedziałki od godz. 930 do godz. 1630, w pozostałe dni (od wtorku do piątku) od godz. 730 do godz.1430,
 • umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni – www.smnadjarem.pl (zakładka O NAS, WALNE ZGROMADZENIE).

Informacja dotycząca sposobu głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd powoła Komisję Skrutacyjną, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji.

Prosimy:

 • o zabranie dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację przybyłych osób na liście obecności,
 • przedstawicieli ustawowych lub kuratorów reprezentujących członków będących osobami małoletnimi lub osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnych orazpełnomocników osób prawnych będących członkami Spółdzielni o zabranie ważnych pełnomocnictw.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z opiniami wykonanymi przez:

 • Radców Prawnych działających na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej;
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

wybory do Rady Nadzorczej zostaną przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu w formule stacjonarnej w ciągu
6 tygodni od odwołania obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego.

(-) Zarząd SM „Nad Jarem” w Elblągu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up