• Szanowni Mieszkańcy

    Informujemy, że zgodnie z art. 39 § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 83 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy w spółdzielniach jest zgodny z rokiem kalendarzowym i upływa z dniem 31 grudnia każdego roku.

    Zgodnie z Prawem Spółdzielczym i Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie Członków dotyczące działań Spółdzielni w 2019 roku winno być zwołane do dnia 30 czerwca 2020r.

    Zapis art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tworzącej tzw. „tarczę antykryzysową” przedłuża termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Jest on zależny od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

    Zatem Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ciągu 6 tygodni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

    Zarząd Spółdzielni

Scroll Up