O nas

Historia

– Członek 

 

W dniu 28.10.1981 roku odbyło się Zebranie informacyjne w sprawie powołania Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu „Zakrzewo Wschód”. W dniu 15.04.1982 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni, na którym została powołana do działania trzecia na terenie miasta Elbląga Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”. W dniu 29.04.1982 roku Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” przyjęło Uchwałę Nr 2/82 w sprawie przekazania terenów przeznaczonych pod budowę osiedla „Nad Jarem I i II” budynków mieszkalnych i urządzeń infrastruktury technicznej.

W dniu 07.06.1982 roku została wybrana pierwsza Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w składzie: 1.Jacek Cieśliński – Przewodniczący 2.Małgorzata Kreczunowicz – z-ca przewodniczącego 3.Ewa Ułanowska – sekretarz 4.Jerzy Sadowski – członek 5.Włodzimierz Genge – członek 6.Bogdan Moczarski – członek 7.Sławomi Kula – członek 8.Rajmund Duljan – członek 9.Danuta Szydlarska – członek 10.Krzysztof Michcalczak – członek 11.Mirosław Osiński – członek 12.Andrzej Radziejewski – członek 13.Krystyna Kasprzak – członek 14.Ryszard Siemiński – członek 15.Edward Krajewski – członek. Rada Nadzorcza wybrała pierwszy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w składzie: 1.Julian Kołtoński – Prezes Zarządu 2.Witold Biller – Z-ca Prezesa ds. Członkowsko-Mieszkaniowych 3.Andrzej Liebner – Z-ca Prezesa ds. Technicznych.

W dniu 17.06.1982 roku Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Cywilny dokonał rejestracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu”. W dniu 17.06.1982 roku odbyło się Zebranie Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w celu ustalenia warunków i trybu przekazywania zasobów mieszkaniowych i członków oczekujących. Pierwszy wybrany Zarząd pracował w niezmienionym składzie do września 1984 r. Nowy Zarząd pracował w następującym składzie: 1.Julian Kołtoński – Prezes Zarządu 2.Mirosław Osiński – Członek Zarządu 3.Jerzy Sadowski – Członek Zarządu. W październiku 1984 roku ze składu Zarządu został odwołany Jerzy Sadowski, a w jego miejsce powołano Tadeusza Zaradkiewicza, który objął stanowisko- Z-cy Prezesa ds. Technicznych. Zarząd w tym składzie pracował do kwietnia 1986 roku.

W grudniu 1986 roku w składzie Zarządu została dokonana zmiana: 1.Witold Gintowt – Dziewałtowski – Prezes Zarządu 2.Tadeusz Zaradkiewicz – Z-ca ds. Technicznych 3.Mirosław Osiński – Z-ca ds. Członkowsko – Mieszkaniowych. W grudniu 1987 roku ze składu Zarządu odszedł Tadeusz Zaradkiewicz, a w jego miejsce został powołany Ryszard Mytych. W tym składzie Zarząd przepracował do kwietnia 1990 roku. Od końca kwietnia do lipca 1990 roku Zarząd pracował w składzie: 1.Ewa Arbarat – p.o. Prezesa Zarządu 2.Ryszard Mytych – Z-ca ds. Technicznych 3.Marian Nowakowski – Z-ca Prezesa Zarządu. W lipcu 1990 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Janusz Hajdukowski, na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych został powołany Grzegorz Kotyła. Zarząd w tym składzie przepracował do połowy czerwca 1993 roku.

W lipcu 1993 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Grzegorz Kotyła, a na członka Zarządu Krystyna Lotarska. W grudniu 1993 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w dwuosobowym składzie: 1.Grzegorz Kotyła – Prezes Zarządu 2.Krystyna Lotarska – Członek Zarządu. W dniu 28.03.1994 roku na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Grzegorza Kotyłę oraz ze stanowiska Z-cy Prezesa Mariana Nowakowskiego i powołała nowy Zarząd w składzie: 1.Mirosława Meirowska – Prezes Zarządu 2.Tadeusz Słomczyński – Z-ca Prezesa 3.Jan Marek – Członek Zarządu.

W dniu 26.09.1994 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Jana Marka oraz z funkcji zastępcy Prezesa Tadeusza Słomczyńskiego. Od tego dnia Zarząd pracował w składzie: 1.Mirosława Meirowska – Prezes Zarządu 2.Andrzej Cichosz – Z-ca ds. Administracyjno – Technicznych 3.Tadeusz Słomczyński – Członek Zarządu W dniu 01.07.2002 r oku Rada Nadzorcza w składzie: 1.Janusz Hajdukowski – Przewodniczący 2.Krystyna Urbaniak – z-ca przewodniczącego 3.Marek Kopyla – sekretarz 4.Eugeniusz Skowroński – członek 5.Ewa Przybyłek – członek 6.Stefan Strzelecki – członek 7.Andrzej Krygier – członek 8.Marianna Kaszubska – członek 9.Helena Łado – członek 10.Barbara Szczurowska – członek 11.Danuta Czerniak – członek 12.Bogdan Nowosielski – członek 13.Krystyna Sadowska – członek 14.Elżbieta Jezierska – członek 15.Józef Fic – członek po przeprowadzeniu tajnego głosowania odwołała Zarząd SM wobec nie uzyskania absolutorium na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 28.06.2002 r.

O odwołaniu członkowie Zarządu zostali powiadomieni w dniu 03.07.2002 roku. Zobowiązano Ich do pozostania w Spółdzielni celem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Odwołany Zarząd demonstracyjnie opuścił siedzibę Spółdzielni. Do pełnienia funkcji członków Tymczasowego Zarządu zostali oddelegowani członkowie RN w osobach: 1.Janusz Hajdukowski 2.Stefan Strzelecki W związku z nową funkcją w/w osoby zawiesiły pracę w Radzie Nadzorczej, funkcję przewodniczącego Rady pełniła Krystyna Urbaniak. W dniu 10.07.2002 roku z powodu braku jednoznacznej wykładni § 117 Statutu Spółdzielni Janusz Hajdukowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu oraz wystąpił do Rady Nadzorczej o zawieszenie jego udziału w pracach RN. W tej sytuacji do pełnienia funkcji członków Tymczasowego Zarządu z Rady Nadzorczej zostali oddelegowani: 1.Ewa Przybyłek 2.Józef Fic.

W dniu 01.10.2002 r. w drodze konkursu zostali powołani nowi członkowie Zarządu: 1.Ewa Przybyłek – Prezes Zarządu 2.Wiesław Wiśniewski – Z-ca ds. Technicznych 3.Józef Fic – Członek Zarządu W lutym 2004 roku w miejsce Józefa Fica członkiem Zarządu został wyłoniony w drodze konkursu Henryk Pawlicki. Aktualnie Zarząd pracuje w składzie: 1.Ewa Przybyłek – Prezes Zarządu 2.Wiesław Wiśniewski – Z-ca ds. Technicznych 3.Henryk Pawlicki – Członek Zarządu.

II .RADA NADZORCZA.

W 1985 roku zostały dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej, po zmianach jej skład przedstawiał się następująco: 1.Jacek Cieśliński – Przewodniczący 2.Małgorzata Kreczunowicz – z-ca przewodniczącego 3.Władysław Gębica – sekretarz 4.Danuta Szydlarska – członek 5.Edmund Cyprys – członek 6.Ryszard Siemiński – członek 7.Jacek Dworzyński – członek 8.Jadwiga Maślankowska – członek 9.Bogdan Moczarski – członek 10.Olgierd Kulakin – członek 11.Sławomir Kuczyński – członek 12.Jerzy Sadowski – członek 13.Zygmunt Kusiak – członek 14.Grzegorz Wołoszczak – członek 15.Krzysztof Michalczuk – członek.

W latach 1986-1987 Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Jacek Cieśliński – Przewodniczący 2.Małgorzata Kreczunowicz – z-ca przewodniczącego 3.Jacek Dworzyński – sekretarz 4.Danuta Szydlarska – członek 5.Ryszard Siemiński – członek 6.Wojciech Dożdżał – członek 7.Jadwiga Maślankowska – członek 8.Władysław Gębica – członek 9.Olgierd Kulakin – członek 10.Bogdan Moczarski – członek 11.Edmund Cyprys – członek 12.Jerzy Sadowski – członek 13.Krzysztof Michalczuk – członek 14.Grzegorz Wołoszczak – członek 15.Zygmunt Kusiak – członek Od czerwca 1987 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Wojciech Drożdżał – Przewodniczący 2.Michał Brzeziński – z-ca przewodniczącego 3.Władysław Gębica – sekretarz 4.Antoni Chrząskowski – członek 5.Grzegorz Łukasiewicz – członek 6.Edmund Cyprys – członek 7.Jacek Dworzyński – członek 8.Sławomir Sarnacki – członek 9.Kazimierz Pleskunowicz – członek 10.Stanisław Słomka – członek 11.Bogdan Moczarski – członek 12.Jerzy Sadowski – członek 13.Grzegorz Wołoszczak – członek 14.Ryszard Siemiński – członek.

Od marca 1990 roku do lipca 1992 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Stanisław Stankiewicz – Przewodniczący 2.Grzegorz Łukasiewicz – członek 3.Janusz Hajdukowski – członek 4.Mieczysław Arceusz – członek 5.Krystyna Borawska – członek 6.Adam Gniado – członek 7.Marian Nowakowski – członek 8.Mikołaj Stefaniak – członek 9.Zenon Magoń – członek 10.Jan Marek – członek 11.Mieczysław Barcikowski – członek 12.Kazimierz Rożen – członek – 23.09.1991r – rezygnacja 13.Eugeniusz Kostański – członek 14.Zbigniew Szulc – członek 15.Krystyna Damszel – członek.

Od lipca 1992 roku do czerwca 1993 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Stanisław Stankiewicz – Przewodniczący 2.Mieczysław Arceusz – z-ca przewodniczącego 3.Zenon Magoń – członek 4.Zbigniew Szulc – członek 5.Stanisław Słomka – członek 6.Urszula Habyk – członek 7.Wiesław Gozdowski – członek 8.Ryszard Mytych – członek 9.Eugeniusz Kostański – członek 10.Mieczysław Barcikowski – członek 11.Wiesław Rogala – członek 12.Jan Marek – członek 13.Krystyna Borawska – członek 14.Krystyna Damszel – członek 15.Stefan Pokropski – członek Od czerwca 1993 roku do czerwca 1994 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Stanisław Stankiewicz – Przewodniczący 2.Zbigniew Lichuszewski – z-ca przewodniczącego 3.Waldemar Krasuski – sekretarz 4.Eugeniusz Kostański – członek 5.Ryszard Mytych – członek 6.Jerzy Achramowicz – członek 7.Urszula Habyk – członek 8.Tadeusz Wójcicki – członek 9.Tadeusz Słomczyński – członek 10.Tadeusz Kaczorowski – członek 11.Jan Marek – członek 12.Zdzisław Bartyska – członek 13.Krystyna Damszel – członek 14.Stefan Pokropski – członek.

Od 1995 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Urszula Habyk – Przewodnicząca 2.Zdzisław Bartyska – z-ca przewodniczącej 3.Waldemar Krasuski – sekretarz 4.Eugeniusz Kostański – członek 5.Jerzy Achramowicz – członek 6.Mieczysław Barcikowski – członek 7.Tadeusz Wójcicki – członek 8.Tadeusz Dutkiewicz – członek 9.Stanisław Stankiewicz – członek 10.Ryszard Markowski – członek 11.Marian Nowakowski – członek 12.Krystyna Damszel-Podsiadły – członek 13.Stefan Pokropski – członek W 1996 roku do składu Rady Nadzorczej z 1995 roku zostali dodatkowo wybrani: 1.Jan Marek – członek 2.Wiesław Horbaczewski – członek W 1997 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Urszula Habyk – Przewodnicząca 2.Jerzy Achramowicz – z-ca przewodniczącej 3.Waldemar Krasuski – sekretarz 4.Krystyna Damszel-Podsiadły – członek 5.Eugeniusz Kostański – członek 6.Mieczysław Barcikowski – członek 7.Stefan Pokropski – członek 8.Tadeusz Dutkiewicz – członek 9.Marian Nowakowski – członek 10.Ryszard Markowski – członek 11.Jan Marek – członek 12.Zdzisław Meuś – członek 13.Stanisław Stankiewicz – członek 14.Wiesław Horbaczewski – członek.

W 1998 roku została wybrana Rada Nadzorcza na 4-letnią kadencję, jej skład stanowili: 1.Urszula Habyk – Przewodnicząca 2.Jerzy Achramowicz – z-ca przewodniczącej 3.Waldemar Krasuski – sekretarz 4.Krystyna Damszel-Podsiadły – członek 5.Ryszard Markowski – członek 6.Eugeniusz Kostański – członek 7.Jan Marek – członek 8.Mieczysław Barcikowski – członek 9.Antoni Bielski – członek 10.Stanisław Stankiewicz – członek 11.Marian Brojek – członek 12.Wiesław Horbaczewski – członek 13.Andrzej Kula – członek 14.Marian Nowakowski – członek 15.Bogusław Gozdowski – członek. W 1999 roku z Rady Nadzorczej odszedł Jerzy Achramowicz. W jego miejsce został powołany Zdzisław Meuś.

W październiku 2001 roku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27.07.2001r „Prawo o ustroju sadów powszechnych” rezygnację z udziału pracy w Radzie Nadzorczej złożył Stanisław Stankiewicz. Rada Nadzorcza na Zebraniu Przedstawicieli CzŁonków w czerwcu 2002r zakończyła swoją pracę. W dniu 01.07.2002 roku została wybrana nowa Rada Nadzorcza w składzie: 1.Janusz Hajdukowski – Przewodniczący 2.Krystyna Urbaniak – z-ca przewodniczącego 3.Marek Kopyla – sekretarz 4.Eugeniusz Skowroński – członek 5.Ewa Przybyłek – członek 6.Stefan Strzelecki – członek 7.Andrzej Krygier – członek 8.Marianna Kaszubska – członek 9.Helena Łado – członek 10.Barbara Szczurowska – członek 11.Danuta Czerniak – członek 12.Bogdan Nowosielski – członek 13.Krystyna Sadowska – członek 14.Elżbieta Jezierska – członek 15.Józef Fic – członek W związku z wygraniem przez Panią Ewę Przybyłek konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i wybraniem Pana Józefa Fic do pełnienia funkcji społecznego członka Zarządu RN przyjęła ich rezygnację z członkostwa w Radzie. Poza tym z udziału w pracach Rady zrezygnowała Pani Helena Łado.

Od 01.10.2002 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” pracowała w składzie: 1.Elżbieta Jezierska – Przewodnicząca 2.Krystyna Urbaniak – z-ca przewodniczącej 3.Marek Kopyla – sekretarz 4.Danuta Czerniak – członek 5.Eugeniusz Skowroński – członek 6.Stefan Strzelecki – członek 7.Bogdan Nowosielski – członek 8.Barbara Szczurowska – członek 9.Krystyna Sadowska – członek 10.Andrzej Krygier – członek 11.Marianna Kaszubska – członek W marcu 2004 roku Elżbieta Jezierska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej. Przewodniczenie Radzie Nadzorczej powierzono Krystynie Urbaniak Na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 24.06.2006 roku ustalono kolejny skład Rady Nadzorczej w osobach: 1.Tadeusz Machiński – Przewodniczący 2.Piotr Bodnar – z-ca przewodniczącego 3.Krystyna Urbaniak – sekretarz 4.Danuta Czerniak – członek 5.Elżbieta Jezierska – członek 6.Eugeniusz Skowroński – członek 7.Jan Kowal – członek 8.Bogumił Krajewski – członek 9.Marek Łukasiewicz – członek 10.Irena Paszkowska – członek 11.Jan Romanowski – członek.

W związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego w dniu 18.12.2007 roku Bogumił Krajewski złożył rezygnację z członkostwa, a tym samym z pracy w Radzie Nadzorczej. Do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 21.06.2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie 10-osobowym. Na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2009 roku uzupełniono osobowy skład Rady o Bożenę Kamińską. W tym składzie Rada Nadzorcza pracowała do dnia 11 czerwca 2010 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 11 czerwca 2010 wyłoniono kolejny skład Rady Nadzorczej: Tadeusz Machiński – Przewodniczący, Krystyna Urbaniak – z-ca przewodniczącego, Wiktoria Szypulewska – Sekretarz. W skład Komisji Inwestycyjnej i GZM weszli: Marek Łukasiewicz, Jan Kowal, Adam Bendyk i Michał Duda. Komisję Członkowsko-Mieszkaniową stanowili Jan Romanowski, Wiktoria Szypulewska i Tadeusz Chmielewski. Natomiast w Komisji Rewizyjnej pracowali: Jerzy Ciesielski, Andrzej Wiśniewski oraz Tadeusz Machiński i Krystyna Urbaniak.

W dniu 7 czerwca 2013r. Walne Zgromadzenie Członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni wybrało 11 osób, którym powierzono nst. funkcje 1.Adam Bendyk – Przewodniczący 2.Krystyna Urbaniak – z-ca przewodniczącego 3.Wiktoria Szypulewska -sekretarz. W skład Komisji Inwestycyjnej i GZM weszli 4.Jan Kowal 5.Waldemar Tatarski 6.Sebastian Jędrzejewski i Adam Bendyk. W Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej pracowali 7.Jan Romanowski 8.Leszek Sobczyński i Wiktoria Szypulewska, a w Komisji Rewizyjnej 9.Barbara Jadanowska 10.Ewa Odziemczyk 11.Andrzej Wiśniewski i Krystyna Urbaniak.

Na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 3.06.2016r. wyłoniono Radę Nadzorczą w nst. składzie: Leszek Sobczyński – Przewodniczący, Kazimierz Szypulewski,  Magdalena Staroń, Krystyna Adamczak, Barbara Kuśniewska, Grzegorz Szafirowicz, Teresa Kowal,  Waldemar Tatarski, Sebastian Jędrzejewski, Wojciech Laskowski i Magdalena Hospodar-Duszyńska. Od dnia 19.10.2018  do końca kadencji  tj 7.06.2019r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie 10 osobowym w związku z nieposiadaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni przez W. Tatarskiego.

Kolejna kadencja Rady Nadzorczej obejmowała okres 2019-2022. W czasie pandemii COVID kadencja Rady Nadzorczej uległa przedłużeniu do roku 2023. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Krystyna Adamczak, Magdalena Hospodar-Duszyńska, Teresa Kowal, Barbara Kuśniewska, Wojciech Laskowski, Janusz Nowicki – Przewodniczący Rady 2021-2023, Grzegorz Szafirowicz, Tomasz Szczepanik, Kazimierz Szypulewski – Przewodniczący Rady 2019-2021, Andrzej Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2023 i Dariusz Żugaj.

W okresie obejmującym kadencję Rady Nadzorczej doszło do szeregu zmian w składzie osobowym Zarządu Spółdzielni. W roku 2021 odwołana została w związku z przejściem na emeryturę wieloletnia Prezes Zarządu p. Ewa Teresa Przybyłek. Na jej miejsce w dniu 8.08.2021 roku zatrudniono na stanowisko Prezesa Zarządu p. Jarosława Marcinkiewicza. Z kolei w dniu 30.09.2022 roku p. Teresa Ewa Arbart przestała pełnić funkcję Członka Zarządu/Głównego Księgowego Spółdzielni. Od dnia 1.10.2022 roku funkcję tą pełni p. Beata Jolanta Kawińska. Kolejna zmiana w Zarządzie nastąpiła 25.05.2023 roku wtedy to Zastępca Prezesa Wiesław Jan Wiśniewski przestał pełnić tą funkcję w związku z przejściem na emeryturę. 

Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2023 roku wybrało kolejny skład Rady Nadzorczej, który ukonstytuował się w dniu 3.07.2023r. w następującym składzie: Edward Pietrulewicz – Przewodniczący, Tadeusz Dziduch – Z-ca Przewodniczącego, Jolanta Lazarowska – Sekretarz, Ewa Nikiciuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Przygoda – Przewodniczący Komisji ds. inwestycji…, Elżbieta Ziętkowska – Przewodniczący Komisji ds. Członkowsko-mieszkaniowych…, Jolanta Giers – Członek, Leszek Sobczyński – Członek, Janina Sztuba – Członek, Magdalena Szyc – Członek i Jan Zawicki – Członek.

Rada Nadzorcza

Od 24 czerwca 2023 roku skład Prezydium Rady Nadzorczej:

PRZEWODNICZĄCY – EDWARD PIETRULEWICZ

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – TADEUSZ DZIDUCH

SEKRETARZ – JOLANTA LAZAROWSKA

Zgodnie z Regulaminem członkowie Rady Nadzorczej pracują w następujących Komisjach:

KOMISJA DS. INWESTYCJI I GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:

1. GRZEGORZ PRZYGODA – Przewodniczący

2. Edward Pietrulewicz – Członek

3. TADEUSZ DZIDUCH – Członek

KOMISJA DS. CZŁONKOWSKO– MIESZKANIOWYCH I SPOŁECZNYCH:

1. ELŻBIETA ZIĘTKOWSKA – Przewodniczący

2. MAGDALENA SZYC – Członek

3. LESZEK SOBCZYŃSKI – Członek

4. JANINA SZTUBA – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

1. EWA NIKICIUK – Przewodnicząca

2. JOLANTA GIERS – Członek

3. JOLANTA LAZAROWSKA – Członek

Informujemy, że w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni w godz. 15-16 członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury, podczas których przyjmują opinie, wnioski i skargi od mieszkańców Spółdzielni.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Przewodniczącym Rady Edwardem Pietrulewiczem lub Sekretarzem Rady Jolantą Lazarowską za pośrednictwem Sekretariatu .

 

Zarząd

PREZES ZARZĄDU – Jarosław Marcinkiewicz

ZASTĘPCA PREZESA – Jan Zawicki 

CZŁONEK ZARZĄDU – Beata Jolanta Kawińska

W każdy poniedziałek w godz. 14:30 – 15:30 oraz w każdą środę w godz. 11:00 – 12:00 członkowie Zarządu Spółdzielni przyjmują uwagi, wnioski i skargi interesantów lub po ustaleniu spotkania przez Sekretariat.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu, z siedzibą przy ul. J. Korczaka 29, 82-300 Elbląg, tel.:55 648 38 00;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.: 55 648 38 00 wew. 26 , e-mail:k.terech@smnadjarem.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c), f) do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi;
- w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię, mogą nimi zarządzać oraz wnosić skargi do organu nadzorczego tj. UODO w tym zakresie;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jednocześnie informujemy, że jako administrator danych osobowych możemy przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Scroll Up