• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Historia

  

 

W dniu 28.10.1981 roku odbyło się Zebranie informacyjne w sprawie powołania Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu „Zakrzewo Wschód”. W dniu 15.04.1982 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni, na którym została powołana do działania trzecia na terenie miasta Elbląga Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”. W dniu 29.04.1982 roku Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” przyjęło Uchwałę Nr 2/82 w sprawie przekazania terenów przeznaczonych pod budowę osiedla „Nad Jarem I i II” budynków mieszkalnych i urządzeń infrastruktury technicznej.

W dniu 07.06.1982 roku została wybrana pierwsza Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w składzie: 1.Jacek Cieśliński - Przewodniczący 2.Małgorzata Kreczunowicz - z-ca przewodniczącego 3.Ewa Ułanowska - sekretarz 4.Jerzy Sadowski - członek 5.Włodzimierz Genge - członek 6.Bogdan Moczarski - członek 7.Sławomi Kula - członek 8.Rajmund Duljan - członek 9.Danuta Szydlarska - członek 10.Krzysztof Michcalczak - członek 11.Mirosław Osiński - członek 12.Andrzej Radziejewski - członek 13.Krystyna Kasprzak - członek 14.Ryszard Siemiński - członek 15.Edward Krajewski - członek. Rada Nadzorcza wybrała pierwszy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w składzie: 1.Julian Kołtoński - Prezes Zarządu 2.Witold Biller - Z-ca Prezesa ds. Członkowsko-Mieszkaniowych 3.Andrzej Liebner - Z-ca Prezesa ds. Technicznych.

W dniu 17.06.1982 roku Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Cywilny dokonał rejestracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu”. W dniu 17.06.1982 roku odbyło się Zebranie Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w celu ustalenia warunków i trybu przekazywania zasobów mieszkaniowych i członków oczekujących. Pierwszy wybrany Zarząd pracował w niezmienionym składzie do września 1984 r. Nowy Zarząd pracował w następującym składzie: 1.Julian Kołtoński - Prezes Zarządu 2.Mirosław Osiński - Członek Zarządu 3.Jerzy Sadowski - Członek Zarządu. W październiku 1984 roku ze składu Zarządu został odwołany Jerzy Sadowski, a w jego miejsce powołano Tadeusza Zaradkiewicza, który objął stanowisko- Z-cy Prezesa ds. Technicznych. Zarząd w tym składzie pracował do kwietnia 1986 roku.

W grudniu 1986 roku w składzie Zarządu została dokonana zmiana: 1.Witold Gintowt - Dziewałtowski - Prezes Zarządu 2.Tadeusz Zaradkiewicz - Z-ca ds. Technicznych 3.Mirosław Osiński - Z-ca ds. Członkowsko – Mieszkaniowych. W grudniu 1987 roku ze składu Zarządu odszedł Tadeusz Zaradkiewicz, a w jego miejsce został powołany Ryszard Mytych. W tym składzie Zarząd przepracował do kwietnia 1990 roku. Od końca kwietnia do lipca 1990 roku Zarząd pracował w składzie: 1.Ewa Arbarat - p.o. Prezesa Zarządu 2.Ryszard Mytych - Z-ca ds. Technicznych 3.Marian Nowakowski - Z-ca Prezesa Zarządu. W lipcu 1990 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Janusz Hajdukowski, na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych został powołany Grzegorz Kotyła. Zarząd w tym składzie przepracował do połowy czerwca 1993 roku.

W lipcu 1993 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Grzegorz Kotyła, a na członka Zarządu Krystyna Lotarska. W grudniu 1993 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w dwuosobowym składzie: 1.Grzegorz Kotyła - Prezes Zarządu 2.Krystyna Lotarska - Członek Zarządu. W dniu 28.03.1994 roku na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Grzegorza Kotyłę oraz ze stanowiska Z-cy Prezesa Mariana Nowakowskiego i powołała nowy Zarząd w składzie: 1.Mirosława Meirowska - Prezes Zarządu 2.Tadeusz Słomczyński - Z-ca Prezesa 3.Jan Marek - Członek Zarządu.

W dniu 26.09.1994 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Jana Marka oraz z funkcji zastępcy Prezesa Tadeusza Słomczyńskiego. Od tego dnia Zarząd pracował w składzie: 1.Mirosława Meirowska - Prezes Zarządu 2.Andrzej Cichosz - Z-ca ds. Administracyjno - Technicznych 3.Tadeusz Słomczyński - Członek Zarządu W dniu 01.07.2002 r oku Rada Nadzorcza w składzie: 1.Janusz Hajdukowski - Przewodniczący 2.Krystyna Urbaniak - z-ca przewodniczącego 3.Marek Kopyla - sekretarz 4.Eugeniusz Skowroński - członek 5.Ewa Przybyłek - członek 6.Stefan Strzelecki - członek 7.Andrzej Krygier - członek 8.Marianna Kaszubska - członek 9.Helena Łado - członek 10.Barbara Szczurowska - członek 11.Danuta Czerniak - członek 12.Bogdan Nowosielski - członek 13.Krystyna Sadowska - członek 14.Elżbieta Jezierska - członek 15.Józef Fic - członek po przeprowadzeniu tajnego głosowania odwołała Zarząd SM wobec nie uzyskania absolutorium na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 28.06.2002 r.

O odwołaniu członkowie Zarządu zostali powiadomieni w dniu 03.07.2002 roku. Zobowiązano Ich do pozostania w Spółdzielni celem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Odwołany Zarząd demonstracyjnie opuścił siedzibę Spółdzielni. Do pełnienia funkcji członków Tymczasowego Zarządu zostali oddelegowani członkowie RN w osobach: 1.Janusz Hajdukowski 2.Stefan Strzelecki W związku z nową funkcją w/w osoby zawiesiły pracę w Radzie Nadzorczej, funkcję przewodniczącego Rady pełniła Krystyna Urbaniak. W dniu 10.07.2002 roku z powodu braku jednoznacznej wykładni § 117 Statutu Spółdzielni Janusz Hajdukowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu oraz wystąpił do Rady Nadzorczej o zawieszenie jego udziału w pracach RN. W tej sytuacji do pełnienia funkcji członków Tymczasowego Zarządu z Rady Nadzorczej zostali oddelegowani: 1.Ewa Przybyłek 2.Józef Fic.

W dniu 01.10.2002 r. w drodze konkursu zostali powołani nowi członkowie Zarządu: 1.Ewa Przybyłek - Prezes Zarządu 2.Wiesław Wiśniewski - Z-ca ds. Technicznych 3.Józef Fic - Członek Zarządu W lutym 2004 roku w miejsce Józefa Fica członkiem Zarządu został wyłoniony w drodze konkursu Henryk Pawlicki. Aktualnie Zarząd pracuje w składzie: 1.Ewa Przybyłek - Prezes Zarządu 2.Wiesław Wiśniewski - Z-ca ds. Technicznych 3.Henryk Pawlicki - Członek Zarządu. II .

 RADA NADZORCZA. W 1985 roku zostały dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej, po zmianach jej skład przedstawiał się następująco: 1.Jacek Cieśliński - Przewodniczący 2.Małgorzata Kreczunowicz - z-ca przewodniczącego 3.Władysław Gębica - sekretarz 4.Danuta Szydlarska - członek 5.Edmund Cyprys - członek 6.Ryszard Siemiński - członek 7.Jacek Dworzyński - członek 8.Jadwiga Maślankowska - członek 9.Bogdan Moczarski - członek 10.Olgierd Kulakin - członek 11.Sławomir Kuczyński - członek 12.Jerzy Sadowski - członek 13.Zygmunt Kusiak - członek 14.Grzegorz Wołoszczak - członek 15.Krzysztof Michalczuk – członek.

W latach 1986-1987 Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Jacek Cieśliński - Przewodniczący 2.Małgorzata Kreczunowicz - z-ca przewodniczącego 3.Jacek Dworzyński - sekretarz 4.Danuta Szydlarska - członek 5.Ryszard Siemiński - członek 6.Wojciech Dożdżał - członek 7.Jadwiga Maślankowska - członek 8.Władysław Gębica - członek 9.Olgierd Kulakin - członek 10.Bogdan Moczarski - członek 11.Edmund Cyprys - członek 12.Jerzy Sadowski - członek 13.Krzysztof Michalczuk - członek 14.Grzegorz Wołoszczak - członek 15.Zygmunt Kusiak - członek Od czerwca 1987 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Wojciech Drożdżał - Przewodniczący 2.Michał Brzeziński - z-ca przewodniczącego 3.Władysław Gębica - sekretarz 4.Antoni Chrząskowski - członek 5.Grzegorz Łukasiewicz - członek 6.Edmund Cyprys - członek 7.Jacek Dworzyński - członek 8.Sławomir Sarnacki - członek 9.Kazimierz Pleskunowicz - członek 10.Stanisław Słomka - członek 11.Bogdan Moczarski - członek 12.Jerzy Sadowski - członek 13.Grzegorz Wołoszczak - członek 14.Ryszard Siemiński – członek.

Od marca 1990 roku do lipca 1992 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Stanisław Stankiewicz - Przewodniczący 2.Grzegorz Łukasiewicz - członek 3.Janusz Hajdukowski - członek 4.Mieczysław Arceusz - członek 5.Krystyna Borawska - członek 6.Adam Gniado - członek 7.Marian Nowakowski - członek 8.Mikołaj Stefaniak - członek 9.Zenon Magoń - członek 10.Jan Marek - członek 11.Mieczysław Barcikowski - członek 12.Kazimierz Rożen - członek - 23.09.1991r - rezygnacja 13.Eugeniusz Kostański - członek 14.Zbigniew Szulc - członek 15.Krystyna Damszel – członek.

Od lipca 1992 roku do czerwca 1993 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Stanisław Stankiewicz - Przewodniczący 2.Mieczysław Arceusz - z-ca przewodniczącego 3.Zenon Magoń - członek 4.Zbigniew Szulc - członek 5.Stanisław Słomka - członek 6.Urszula Habyk - członek 7.Wiesław Gozdowski - członek 8.Ryszard Mytych - członek 9.Eugeniusz Kostański - członek 10.Mieczysław Barcikowski - członek 11.Wiesław Rogala - członek 12.Jan Marek - członek 13.Krystyna Borawska - członek 14.Krystyna Damszel - członek 15.Stefan Pokropski - członek Od czerwca 1993 roku do czerwca 1994 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Stanisław Stankiewicz - Przewodniczący 2.Zbigniew Lichuszewski - z-ca przewodniczącego 3.Waldemar Krasuski - sekretarz 4.Eugeniusz Kostański - członek 5.Ryszard Mytych - członek 6.Jerzy Achramowicz - członek 7.Urszula Habyk - członek 8.Tadeusz Wójcicki - członek 9.Tadeusz Słomczyński - członek 10.Tadeusz Kaczorowski - członek 11.Jan Marek - członek 12.Zdzisław Bartyska - członek 13.Krystyna Damszel - członek 14.Stefan Pokropski – członek.

Od 1995 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Urszula Habyk - Przewodnicząca 2.Zdzisław Bartyska - z-ca przewodniczącej 3.Waldemar Krasuski - sekretarz 4.Eugeniusz Kostański - członek 5.Jerzy Achramowicz - członek 6.Mieczysław Barcikowski - członek 7.Tadeusz Wójcicki - członek 8.Tadeusz Dutkiewicz - członek 9.Stanisław Stankiewicz - członek 10.Ryszard Markowski - członek 11.Marian Nowakowski - członek 12.Krystyna Damszel-Podsiadły - członek 13.Stefan Pokropski - członek W 1996 roku do składu Rady Nadzorczej z 1995 roku zostali dodatkowo wybrani: 1.Jan Marek - członek 2.Wiesław Horbaczewski - członek W 1997 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1.Urszula Habyk - Przewodnicząca 2.Jerzy Achramowicz - z-ca przewodniczącej 3.Waldemar Krasuski - sekretarz 4.Krystyna Damszel-Podsiadły - członek 5.Eugeniusz Kostański - członek 6.Mieczysław Barcikowski - członek 7.Stefan Pokropski - członek 8.Tadeusz Dutkiewicz - członek 9.Marian Nowakowski - członek 10.Ryszard Markowski - członek 11.Jan Marek - członek 12.Zdzisław Meuś - członek 13.Stanisław Stankiewicz - członek 14.Wiesław Horbaczewski – członek.

W 1998 roku została wybrana Rada Nadzorcza na 4-letnią kadencję, jej skład stanowili: 1.Urszula Habyk - Przewodnicząca 2.Jerzy Achramowicz - z-ca przewodniczącej 3.Waldemar Krasuski - sekretarz 4.Krystyna Damszel-Podsiadły - członek 5.Ryszard Markowski - członek 6.Eugeniusz Kostański - członek 7.Jan Marek - członek 8.Mieczysław Barcikowski - członek 9.Antoni Bielski - członek 10.Stanisław Stankiewicz - członek 11.Marian Brojek - członek 12.Wiesław Horbaczewski - członek 13.Andrzej Kula - członek 14.Marian Nowakowski - członek 15.Bogusław Gozdowski – członek. W 1999 roku z Rady Nadzorczej odszedł Jerzy Achramowicz. W jego miejsce został powołany Zdzisław Meuś.

W październiku 2001 roku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27.07.2001r „Prawo o ustroju sadów powszechnych” rezygnację z udziału pracy w Radzie Nadzorczej złożył Stanisław Stankiewicz. Rada Nadzorcza na Zebraniu Przedstawicieli CzŁonków w czerwcu 2002r zakończyła swoją pracę. W dniu 01.07.2002 roku została wybrana nowa Rada Nadzorcza w składzie: 1.Janusz Hajdukowski - Przewodniczący 2.Krystyna Urbaniak - z-ca przewodniczącego 3.Marek Kopyla - sekretarz 4.Eugeniusz Skowroński - członek 5.Ewa Przybyłek - członek 6.Stefan Strzelecki - członek 7.Andrzej Krygier - członek 8.Marianna Kaszubska - członek 9.Helena Łado - członek 10.Barbara Szczurowska - członek 11.Danuta Czerniak - członek 12.Bogdan Nowosielski - członek 13.Krystyna Sadowska - członek 14.Elżbieta Jezierska - członek 15.Józef Fic - członek W związku z wygraniem przez Panią Ewę Przybyłek konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i wybraniem Pana Józefa Fic do pełnienia funkcji społecznego członka Zarządu RN przyjęła ich rezygnację z członkostwa w Radzie. Poza tym z udziału w pracach Rady zrezygnowała Pani Helena Łado.

Od 01.10.2002 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” pracowała w składzie: 1.Elżbieta Jezierska - Przewodnicząca 2.Krystyna Urbaniak - z-ca przewodniczącej 3.Marek Kopyla - sekretarz 4.Danuta Czerniak - członek 5.Eugeniusz Skowroński - członek 6.Stefan Strzelecki - członek 7.Bogdan Nowosielski - członek 8.Barbara Szczurowska - członek 9.Krystyna Sadowska - członek 10.Andrzej Krygier - członek 11.Marianna Kaszubska - członek W marcu 2004 roku Elżbieta Jezierska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej. Przewodniczenie Radzie Nadzorczej powierzono Krystynie Urbaniak Na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 24.06.2006 roku ustalono kolejny skład Rady Nadzorczej w osobach: 1.Tadeusz Machiński - Przewodniczący 2.Piotr Bodnar - z-ca przewodniczącego 3.Krystyna Urbaniak - sekretarz 4.Danuta Czerniak - członek 5.Elżbieta Jezierska - członek 6.Eugeniusz Skowroński - członek 7.Jan Kowal - członek 8.Bogumił Krajewski - członek 9.Marek Łukasiewicz - członek 10.Irena Paszkowska - członek 11.Jan Romanowski – członek.

W związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego w dniu 18.12.2007 roku Bogumił Krajewski złożył rezygnację z członkostwa, a tym samym z pracy w Radzie Nadzorczej. Do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 21.06.2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie 10-osobowym. Na Walnym Zgromadzeniu Członków uzupełniono osobowy skład Rady o Bożenę Kamińską. W tym składzie Rada Nadzorcza pracowała do dnia 11 czerwca 2010 roku. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 11 czerwca br. wyłoniono kolejny skład Rady Nadzorczej Spółdzelni - patrz ORGANY SPÓŁDZIELNI - RADA NADZORCZA.