• warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/html/users/n/a/nadjaremwww/www.smnadjarem.pl/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Obwieszczenie dotyczące wycinki drzewa przy ul. Brzechwy 4

ROŚ.6131.49.2017.NŚ                                                                                                                     Elbląg, dnia 12.04.2017r.

 

 

 

 

                                                                                     OBWIESZCZENIE

 

Prezydent Miasta Elbląg na podstawie art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. Poz. 23 ze zm.) w związku z art.83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” ul. Janusza Korczaka 29, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jana Brzechwy 4 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 70/53, obręb 4.

 

 

Informuję, że w dniu 08.05.2017 r. o godz. 14.30 [poniedziałek) na ww. nieruchomości odbędą się oględziny w terenie przy udziale stron, w celu wydania protokołu z oględzin wnioskowanych drzew.

 

Stosownie do art. 10 oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Jolanta Warzecha

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

 

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu,

  • na BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu,

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”.